pondělí 1. září 2014

Knižní grafici – pozor! Hledáme spolupracovníky

A to formou poněkud netradiční. Soutěžní. Tak, aby se mohli zapojit všichni – zkušení harcovníci i začínající grafici.
Máte rádi knížky a rozumíte si s knižní grafiku? Pusťte se do práce a vytvořte pro naše nakladatelství (jmenuje se stejně jako knihkupectví – Palmknihy)  sady obálek k dílům Oty Pavla nebo Ludvíka Součka. Pokud s vámi navážeme spolupráci, získáte čtečku s přednahraným dílem zvolenéhom autora a renome – eknihy s vašimi obálkami se budou prodávat u nás na Palmknihách i v e-shopech našich partnerů - na Alze a Idnes.
Co je předmětem našeho zájmu? Vytvořte sadu obálek k níže uvedeným dílům Oty Pavla nebo Ludvíka Součka tak, aby co nejlépe vystihovaly smysl a obsah jednotlivých děl.
Co dostane vybraný grafik? Výherce odměníme čtečkou PocketBook Mini s WiFi připojením s přednahranými díly Oty Pavla či Ludvíka Součka.
Kam mám soutěžní návrh poslat? Návrhy posílejte na adresu souteze@palmknihy.cz.
Od kdy do kdy soutěž probíhá? Návrhy posílejte od 1. 9. do 21. 9. 2014. Vždy uvádějte, kterého autora jste si vybrali.
V jakém formátu a rozlišení mám obálky poslat? Obálky pošlete ideálně v zazipovaném souboru. Jednotlivé soubory by měly být uloženy ve formátu JPEG v minimálním rozlišení 600x800px.

Pravidla soutěž 
1.  POŘADATEL:  Soutěž "Obálky děl Oty Pavla " a  “Obálky děl Ludvíka Součka” (dále jen "soutěž") vyhlašuje společnost Palmknihy s.r.o., Malá Štupartská 634/7, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 00 , IČ: 61324990 (dále jen "vyhlašovatel"), pod spisovou značkou C 169115 vedenou u rejstříkového soudu v Praze.
2.  DOBA A MÍSTO TRVÁNÍ: Soutěž probíhá od 1. 9. 2014 do 21. 9. 2014.
3.  PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem soutěže může být pouze zletilá fyzická osoba s doručovací adresou v České republice, která splní další podmínky dle těchto pravidel. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb ani uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu. Účastník musí mít uživatelský účet na severu Palmknihy (www.palmknihy.cz) a mimo jiné musí splňovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na: www.facebook.com/terms.php.
4.  VSTUP DO SOUTĚŽE. Účastník se zapojí do soutěže tak, že zhotoví soutěžní návrhy obálek k těmto dílům Ludvíka Součka
Tušení stínu
Tušení souvislosti
Tušení světla
Bohové Atlantidy
Případ jantarové komnaty
Hippokratův slib
Blázni z Hepteridy
Otazníky nad hroby
Velké otazníky
Cesta slepých ptáků
Runa rider
Sluneční jezero
Případ Baskevillského psa a další příběhy
Ďáblův prsten
Operace "kili"
Obrazový opravník obecně oblíbených omylů
Nebeské detektivky, senzace a záhady
Případ Hitlerových zubů,ponorek, letadel, charakteru a sebevraždy
Krotitelé ďáblů
Bohové z hvězd
Nebe plné balonů
Zapomenuté rukopisy
Rakve útočí
Bratři černé planety

nebo Oty Pavla

Dukla mezi mrakodrapy
Plná bedna šampaňského
Pohár od Pánaboha
Syn celerového krále
Jak jsem potkal ryby
Pohádka o Raškovi
Veliký vodní tulák
Mám rád tu řeku
Jak šel táta Afrikou
Omyl a jiné povídky

            a zašle je v zazipovaném souboru na adresu souteze@palmknihy.cz. Je pouze na rozhodnutí účastníka, jaký bude námět obálky. Ze soutěže jsou nicméně zásadně vyloučeny návrhy, které jsou dle výlučného rozhodnutí organizátora protizákonná, porušující práva třetích osob, poškozující dobré jméno vyhlašovatele, nemravná, neslušná, zpodobňující protizákonné či neslušné obrazy a motivy. Zasláním soutěžních návrhů rovněž potvrzuje bezvýhradný souhlas s podmínkami této soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo kontroly dodržování této zásady pomoci technických i jiných prostředků a v případě jejího porušení, anebo důvodného podezření na její porušení či obcházení, je oprávněn vyřadit účastníka ze soutěže, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady; rozhodnutí organizátora o takovém opatření je konečné a pořadatel není povinen jeho důvody prokazovat.
5.  PRŮBĚH SOUTĚŽE. Zaslané návrhy vyhodnotí odborná porota složená se zástupců vyhlašovatele a nezávislých odborníků.
6.  URČENÍ VÝHERCŮ, VÝHRY.  O výhercích v soutěži rozhoduje počet získaných hlasů v hlasování poroty; výhercem se stává účastník, jehož návrhy získaly nejvíce hlasů. Nejúspěšnější účastník získá čtečku PocketBook Mini s WiFi připojením s nahranými díly Oty Pavla. Výherci budou vyhlášeni na soutěžních stránkách do dvou dnů od ukončení každého soutěžního kola a budou také přímo informováni o výhře od 5 pracovních dnů od zveřejnění výherce na stránce.
7.  OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER. Pro oznámení výher budou užity kontakty, zejména e-mailová adresa, uvedené výhercem při registraci, popřípadě při zaslání soutěžních návrhů. Nebude-li výherce reagovat ani na opakovaně zaslanou zprávu o výhře, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli. Výhry budou předávány po dohodě s výherci osobně či zasílány poštou. Výherce je povinen při převzetí výhry podepsat a pořadateli vrátit vyplněný předávací protokol připravený pořadatelem soutěže.
8.   AUTORSKÁ A JINÁ PRÁVA. Účastník ručí za to, že je jediným autorem jím odevzdaného návrhu a že odevzdaný návrh neporušuje žádná práva třetích osob (zobrazených osob, spoluautorů či autorů děl ve videu zachycených, případně děl audiovizuálně užitých, včetně hudby) ani jiné zákonné podmínky. Účastník souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci pořadateli k tomu, že jím odevzdané návrhy včetně jména autora může být zveřejněno na Internetu v souvislosti s touto soutěží. Licence je udělována jako nevýhradní a časově omezená na dobu trvání soutěže a pro účely „veřejného archivu akcí“ ještě na dobu deseti let po jejím skončení. Účastník bere na vědomí, že jednou zveřejněný návrh se může na Internetu šířit mimo vůli vyhlašovatele a za takové šíření již vyhlašovatel neodpovídá. Autorská práva účastníka nejsou tímto ustanovením nijak dotčena.
9.   SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Vstupem do soutěže vyjadřuje účastník soutěže souhlas, aby jeho jméno a příjmení bylo zveřejněno v případě výhry a v rámci akce na webu a dále, aby pořadatel po dobu jednoho roku od začátku soutěže zpracovával jím sdělené osobní údaje v rozsahu uvedeném v registraci pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Odvolání souhlasu účastníkem může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Účastník má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním organizátora porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Účastník má dále právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pravidla soutěže
10.                                                 Přihlásit se do soutěže je možné zasláním soutěžního návrhu na adresu souteze@palmknihy.cz.
11.                          Do soutěže budou zařazeny soutěžní projekty obsahující kompletní materiály, tj. návrh obálek pro všechna vyjmenovaná díla.
12.                          Návrh projektu mohou do soutěže přihlásit pouze jeho skuteční autoři.
13.                          Soutěže se mohou účastnit všichni občané zemí Evropské unie s trvalým bydlištěm v České republice a s platnou adresou pro doručování na území České republiky (dále jen "soutěžící").
14.                          Ceny jsou uvedeny na internetových stránkách a facebookovém profilu vyhlašovatele.
15.                          O vítězích soutěže rozhodne odborná porota.
16.                          Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
17.              Vyhlášení vítězů proběhne po ukončení soutěže.
18.              Vítězové soutěže budou vyrozuměni pomocí e-mailu. Tento e-mail musí být platným e-mailem. Pokud se nepodaří soutěžící kontaktovat, budou ze soutěže vyřazeni a cena bude předána dalším soutěžícím v pořadí.
19.              Pořadatel soutěže se zavazuje zaslat nebo předat výhru výherci nejpozději do 30 dní od vyhlášení vítězů.
20.              Jména vítězů budou zveřejněna na internetových stránkách a na facebookovém profilu vyhlašovatele.
21.              Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit či proměnit v penězích. Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojené s dodávkou výher. Reklamace na výhry se nevztahují.
22.              Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené organizátorem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.
23.              Soutěžící dávají svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jimi poskytnutých návrhů v souladu s těmito pravidly, zejména k prezentaci této soutěže a vyhlašovatele soutěže a jeho partnerů a mediálních partnerů v tištěných, elektronických a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství.
24.              Soutěžící registrací v soutěži uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže pořadateli soutěže. Zároveň tento souhlas uděluje k účelu vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování. Zejména se jedná o souhlas s užitím poskytnutého jména a adresy ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách pořadatele, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu, resp. od registrace v soutěži.
25.              V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.
26.              Autor se přihlášením do soutěže zavazuje, že souhlasí s uvedenými podmínkami v pravidlech soutěže a s dalším nakládáním se soutěžními fotografiemi v souladu se z. č. 121/2000 Sb., autorského zákona.

27.              Vyhlašovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit.

2 komentáře:

  1. Neznám běžný rozsah podobných soutěží, ale jako laika mě udivilo množství obálek, které musí každý účastník vyrobit. 24 kousků pro Ludvíka Součka tak, aby co nejlépe dílo vystihovaly? Přemýšlím o kvalitě - být grafik, asi bych se snažil knize porozumět, když ne přečíst celou, tak aspoň pročíst recenze, popisy, promýšlet návrh. A to celé 24 krát, to není ani jeden den na jednu obáku.

    OdpovědětVymazat
  2. Tohle je fakt úplná ptákovina! I kdybych ty knížky všechny vlastnil a měl je přečtené a uložené v paměti a nemusel do žádné už ani kouknout, tak tohle udělat za necelý měsíc, tak buď bych to musel zfušovat, nebo abych si vzal dovolenou a nechodil celou tu dobu ani na záchod! Paskvil, oni dobře vědí, že tohle nikdo nestíhá, to jen že chtějí tohle místo dohodit nějakému kámošovi a přitom vypadat, jako že jsou poctiví a dávají šanci všem! Fůůůůůj! :-(((

    OdpovědětVymazat